logo spem donare

Fundacja SPEM DONARE

ul. Klasztorna 4
62-563 Licheń Stary
KRS: 0000300810

Wpłać darowiznę

Regulamin organizacyjny

 

Regulamin Organizacyjny
Fundacji SPEM DONARE

(tekst jednolity według stanu na dzień 1 grudnia 2017 roku)

 

I. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Firma podmiotu leczniczego: Fundacja SPEM DONARE zwana dalej Fundacją wpisana jest do rejestru fundacji prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000300810 oraz do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Wielkopolskiego pod numerem księgi 000000022747.
 2. Podmiot leczniczy działa na podstawie:
  • statutu Fundacji,
  • regulaminu organizacyjnego,
  • ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j.Dz. U. 2018 poz.160),
  • innych aktów prawnych dotyczących ochrony zdrowia i przepisów wydanych na ich podstawie.
 3. Niniejszy Regulamin Organizacyjny, zwany w dalszej części "Regulaminem" określa organizację i porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych.

§ 2

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

 1. świadczeniu zdrowotnym – należy przez to rozumieć działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania, w szczególności związane z badaniem i poradą lekarską, leczeniem, badaniem i terapią psychologiczną, rehabilitacją leczniczą, badaniem diagnostycznym, w tym z analityką medyczną, pielęgnacją chorych, pielęgnacją niepełnosprawnych i opieką nad nimi, opieką paliatywno-hospicyjną, orzekaniem i opiniowaniem o stanie zdrowia.
 2. komórce organizacyjnej – należy przez to rozumieć oddział, dział, poradnię oraz inną komórkę wymienioną w Regulaminie, dla której ustalono odrębną nazwę.

 

II. Cele i zadania podmiotu wykonującego działalność leczniczą

§3

 1. Fundacja powstała w celu niesienia pomocy ludziom oczekującym miłosiernej postawy bliźniego, pomocy w dochodzeniu do sprawności osób chorych, poszkodowanych, uzależnionych, skłóconych w rodzinie, samotnych, biednych, celem ulgi w cierpieniu związanym z przewlekłą, postępującą chorobą o niekorzystnym rokowaniu, celem wsparcia bliskich im osób.
 2. Celem Fundacji w szczególności jest:
  • wspieranie i świadczenie opieki dla przewlekle chorych i cierpiących ból dzieci, młodzieży, dorosłych, ze schorzeniami z którymi nie radzą sobie ich rodziny lub pozbawionych jakiejkolwiek opieki z powodu braku bliskich,
  • wspieranie i świadczenie działalności rehabilitacyjnej oraz odnowy biologicznej na rzecz dzieci, młodzieży, osób dorosłych, samotnych i ubogich,
  • wspieranie i świadczenie opieki w zakresie pomocy rodzinie, osobom uzależnionym (alkohol, narkotyki, używki itp.) i zagubionym w życiu oraz ich rodzinom,
  • wspieranie i świadczenie doraźnej pomocy przybywającym pielgrzymom,
  • udzielanie duchowego wsparcia chorym i ich rodzinom,
 3. Zadania prowadzone przez Fundację w ramach działalności leczniczej to:
  • udzielanie świadczeń medycznych przez wyspecjalizowany zespół tj. lekarza, pielęgniarki, rehabilitanta, psychologa oraz duchownego, dostępnych przez całą dobę zarówno w ramach pobytu stacjonarnego w hospicjum,
  • organizowanie i wspieranie programu wsparcia w żałobie dla dorosłych, młodzieży i dzieci obejmujący nie tylko rodziny „Licheńskiego Hospicjum” ale wszystkich, którzy takiego wsparcia potrzebują. Program wsparcia w żałobie obejmuje pomoc w rozwiązywaniu problemów psychologicznych, duchowych i prawnych, świadczonych przez lekarzy, psychologów, prawników, pedagogów i duchownych oraz innych specjalistów,
  • organizowanie i finansowanie rehabilitacji osób objętych opieką paliatywną, osób niepełnosprawnych, osób starszych i samotnych, osób szczególnie pokrzywdzonych przez los,
  • organizowanie i finansowanie szkolenia rodzin osób objętych rehabilitacją do wykonywania podstawowej rehabilitacji w warunkach domowych,
  • organizowanie i współfinansowanie turnusów rehabilitacyjno – rekolekcyjnych,
  • organizowanie i finansowanie konferencji naukowych, kursów i staży indywidualnych jako form kształcenia w dziedzinie opieki paliatywnej, organizowanie i finansowanie naboru oraz szkolenia wolontariuszy dla potrzeb opieki paliatywnej,
  • organizowanie i finansowanie konferencji naukowych, kursów i staży indywidualnych jako form kształcenia w dziedzinie rehabilitacji osób niepełnosprawnych dla personelu medycznego, pracowników hospicjów oraz innych osób zainteresowanych zagadnieniami rehabilitacji osób niepełnosprawnych i objętych opieką paliatywną,
  • organizowanie oraz finansowanie konferencji, warsztatów i kursów jako form kształcenia w dziedzinie zdrowia prokreacyjnego,
  • praca wychowawcza, terapeutyczna, duchowa i psychologiczna dla młodzieży, narzeczonych, małżeństw oraz innych osób zainteresowanych w zakresie zdrowia prokreacyjnego,
  • porady, diagnostyka i leczenie świadczone przez lekarzy specjalistów, włączając chirurgów w zakresie zdrowia prokreacyjnego,
  • indywidualna praktyka pielęgniarek i położnych, włącznie z indywidualną praktyką specjalistyczną, grupową praktyką pielęgniarek i położnych prowadzona w placówce medycznej oraz w domu pacjenta,
  • działalność związana z prowadzeniem profilaktyki i promocji zdrowia prokreacyjnego prowadzona m.in. przez instruktorów Modelu Creighton i doradców rodzinnych oraz innych specjalistów promocji zdrowia prokreacyjnego, działalność w zakresie zdrowia psychicznego świadczoną przez psychologów i psychoterapeutów,
  • organizowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi, instytucjami państwowymi i samorządowymi.

 

III. Struktura organizacyjna zakładów leczniczych

§ 4

 1. Zakłady lecznicze zostały utworzone na podstawie uchwał Zarządu Fundacji SPEM DONARE, w oparciu o Statut Fundacji, której fundatorem jest Dom Zakonny Zgromadzenia Księży Marianów w Licheniu Starym, w celu udzielania świadczeń zdrowotnych przez osoby do tego uprawnione na podstawie odrębnych przepisów prawa.
 2. Fundacja prowadzi działalność leczniczą w dwóch zakładach leczniczych:
  1. Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Licheń z Oddziałem Hospicjum im. św. Stanisława Papczyńskiego, zwanym w dalszej części regulaminu „NZOZ Licheń”,
  2. Ośrodku Wsparcia Płodności „NaProTechnologia” zwanym w dalszej części regulaminu „Ośrodkiem”.
   • Ad. a. Zakład leczniczy: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Licheń z Oddziałem Hospicjum im. św. Stanisława Papczyńskiego:
    • Jednostka organizacyjna: NZOZ Licheń,
    • Komórka organizacyjna: Hospicjum Stacjonarne,
    • Komórka organizacyjna: Dział Farmacji szpitalnej.
   • Ad. b. Zakład leczniczy: Ośrodek Wsparcia Płodności „NaProTechnologia”:
    • Jednostka organizacyjna: Ośrodek Wsparcia Płodności „NaProTechnologia”,
    • Komórka organizacyjna: Poradnia położniczo-ginekologiczna,
    • Komórka organizacyjna: Pracownia USG.
 3. Obsługa administracyjno-księgowa obu zakładów prowadzona jest przez pion administracyjny Fundacji, w ramach wspólnej rachunkowości, bez rozdziału majątku i personelu posiadanego przez podmiot leczniczy jakim jest Fundacja.
 4. Świadczenia realizowane przez pracowników NZOZ Licheń i Ośrodka mogą być również świadczone w ramach wolontariatu.
 5. Podległość służbową określa schemat organizacyjny podmiotu leczniczego stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu.

 

IV. Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń

§5

 1. Rodzaj działalności leczniczej prowadzonej przez podmiot leczniczy Fundacja SPEM DONARE:
  • stacjonarne i całodobowe świadczenia inne niż szpitalne - realizowane poprzez NZOZ Licheń,
  • ambulatoryjne świadczenia zdrowotne - realizowane poprzez Ośrodek Wsparcia Płodności „NaProTechnologia”.
 2. Zakres świadczeń udzielanych przez zakłady lecznicze:
  • NZOZ Licheń w ramach hospicjum stacjonarnego sprawuje wszechstronną opiekę zdrowotną, psychologiczną i społeczną nad pacjentami w stanie terminalnym oraz opiekę nad ich rodzinami,
  • Ośrodek Wsparcia Płodności świadczy specjalistyczne leczenie ambulatoryjne pacjentom poprzez kompleksową diagnostykę, leczenie i utrzymanie funkcji ginekologicznych i prokreacyjnych oraz profilaktykę i promocję zdrowia.

 

V. Miejsce udzielania świadczeń

§ 6

 1. Miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych jest siedziba Fundacji SPEM DONARE w Licheniu Starym przy ul. Klasztornej 4, 62-563 Licheń Stary.

 

VI. Przebieg procesu udzielania świadczeń z zapewnieniem właściwej ich dostępności oraz jakości

§ 7

 1. Świadczenia zdrowotne są udzielane w formie:
  • stacjonarnej, całodobowej opieki hospicyjnej, realizowanej przez NZOZ Licheń,
  • leczenia ambulatoryjnego – realizowanego przez Ośrodek.

§ 8

 1. Świadczenia zdrowotne w NZOZ Licheń i w Ośrodku są udzielane przez osoby wykonujące zawody medyczne.
 2. Osoby, o których mowa w ust.1, winny spełniać wymagania, w tym wymagania zdrowotne, określone w odrębnych przepisach.
 3. NZOZ Licheń i Ośrodek organizują świadczenia zdrowotne w sposób zapewniający pacjentom najdogodniejszą formę korzystania ze świadczeń, właściwą ich dostępność i jakość udzielanych świadczeń.
 4. Pacjenci NZOZ Licheń i Ośrodka mają prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi metodami i środkami, zgodnie z zasadami etyki zawodowej personelu medycznego oraz należytą starannością, a w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń do korzystania z jawnej, opartej na kryteriach medycznych procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń.
 5. Pacjenci NZOZ Licheń i Ośrodka mają prawo do uzyskania od lekarza przystępnej informacji o swoim stanie zdrowia, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu.
 6. Pacjenci NZOZ Licheń i Ośrodka maja prawo do poszanowania godności osobistej i intymności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych.
 7. NZOZ Licheń i Ośrodek nie mogą odmówić udzielenia świadczeń zdrowotnych osobie, która potrzebuje natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia.
 8. Pacjenci NZOZ Licheń i Ośrodka, bądź osoba/instytucja/ przez nich wyznaczona, opiekun ustawowy lub opiekun faktyczny mają prawo do odwołania się w sprawach spornych do Dyrektora NZOZ Licheń/Ośrodka.

§ 9

 1. Zasady przyjęć NZOZ Licheń:
  1. obejmuje opieką chorych zakwalifikowanych do leczenia stacjonarnego na podstawie stosownych wniosków, bez względu na płeć i wyznanie,
  2. w trybie pilnym przyjmowani są chorzy w stadium terminalnych chorób, u których zakończono leczenie przyczynowe, wymagający profesjonalnej opieki, która nie może być zapewniona w warunkach domowych i jednocześnie nie kwalifikują się do leczenia szpitalnego.
  3. warunki objęcia opieką:
   • wyrażenie na piśmie świadomej zgody na oferowaną opiekę przez chorego, a jeżeli jest on niezdolny do wyrażenia swej woli – osoby (instytucji) wyznaczonej przez chorego, jego opiekuna ustawowego lub opiekuna faktycznego (dalej Opiekun),
   • wypełnienie wniosku o przyjęcie na odpowiednim druku dostępnym w hospicjum przez chorego lub w jego imieniu przez lekarza prowadzącego, rodzinę lub opiekuna,
   • złożenie poprawnie wypełnionego wniosku wraz z dołączoną dostępną dokumentacją medyczną chorego w sekretariacie hospicjum,
   • rozpatrzenie wniosku przez lekarza Hospicjum,
   • przedłożenie dokumentu potwierdzającego prawo do bezpłatnych świadczeń,
  4. NZOZ Licheń udziela nieodpłatnych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej w ramach umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia. Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych opieka NZOZ Licheń jest dla pacjentów ubezpieczonych bądź uprawnionych do świadczeń na podstawie odrębnych przepisów bezpłatna,
  5. pacjenci mają prawo do pełnej informacji dotyczącej możliwości uzyskania świadczenia finansowanego ze środków publicznych oraz warunkach uzyskania takiego świadczenia,
  6. podstawowe prawa i obowiązki pacjentów NZOZ Licheń w procesie udzielania świadczeń:
   • pacjenci mają prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z osobami z zewnątrz,
   • pacjenci mają prawo do uzyskania od pielęgniarki przystępnej informacji o jego pielęgnacji i zabiegach pielęgniarskich,
   • pacjenci mają prawo do opieki duszpasterskiej,
   • pacjenci mają prawo do umierania w spokoju i godności,
   • pacjenci nie mogą bez uzgodnienia z lekarzem opuszczać terenu NZOZ Licheń,
   • pacjenci nie mogą przyjmować leków, które nie zostały im przepisane przez lekarza Hospicjum oraz poddawać się innym zabiegom niż te, które zostały zaordynowane przez lekarza prowadzącego. Powyższe zobowiązanie obejmuje również rodziny chorych,
   • pacjenci zobowiązani są do przyjmowania leków w obecności pielęgniarki, w wyznaczonym czasie i zgodnie z zaordynowaną dawką,
   • chorzy mogą zostać wypisani z oddziału na przepustkę do domu lub do innych jednostek opieki zdrowotnej wyłącznie za zgodą lekarza, w porozumieniu z chorym lub rodziną czy opiekunem,
  7. wypisanie pacjenta, jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, następuje:
   • gdy stan zdrowia pacjenta nie wymaga dalszego udzielania świadczeń zdrowotnych w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne,
   • na żądanie pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego,
   • gdy pacjent w sposób rażący narusza porządek lub przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, a nie zachodzi obawa, że odmowa lub zaprzestanie udzielania świadczeń zdrowotnych może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla jego życia lub zdrowia albo życia lub zdrowia innych osób,
  8. po śmierci pacjenta lekarz hospicyjny stwierdza zgon chorego, ustala przyczynę zgonu oraz wystawia kartę zgonu,
  9. w miarę potrzeby rodzin w żałobie, w ramach działalności pożytku publicznego, jest sprawowana różnorodna opieka nad osobami w żałobie.
 2. Zasady przyjęć Ośrodka Wsparcia Płodności „NaProTechnologia”:
  1. ośrodek świadczy specjalistyczne usługi medyczne pacjentom dorosłym,
  2. pacjenci przyjmowani są bez skierowania,
  3. konsultacje udzielane są po uprzednim ustaleniu terminu konsultacji,
  4. informacje o stanie zdrowia pacjentów udzielane są bezpośrednio pacjentom lub ich opiekunom przez lekarzy,
  5. konsultacje lekarskie są odpłatne,
  6. pacjenci mają obowiązek stosowania się do ustalonego porządku pracy Ośrodku, w tym ustalonej kolejności wchodzenia do gabinetu lekarskiego,
  7. pacjenci mają obowiązek przestrzegania zakazu palenia tytoniu i spożywania alkoholu oraz środków odurzających na terenie Ośrodka,
  8. pacjenci mają obowiązek odnoszenia się z szacunkiem do innych pacjentów i personelu,
 3. Dyrektorzy obu zakładów mogą określić w drodze zarządzeń szczegółowe zasady, standardy postępowania i procedury wykonywane w poszczególnych komórkach organizacyjnych podległych im jednostek w celu zapewnienia właściwego poziomu i jakości świadczeń zdrowotnych.

VII. Organizacja i zadania jednostek i komórek organizacyjnych

§ 10

 1. Organizacja i zadania komórek organizacyjnych NZOZ Licheń:
  1. Hospicjum Stacjonarne:
   • przyjmuje do opieki hospicyjnej chorych z udokumentowanym zakończeniem leczenia, w szczególności cierpiącym na choroby nowotworowe i inne nieuleczalne schorzenia w terminalnej fazie choroby,
   • przyjmuje chorych na okres czasowy w celu ulżenia rodzinie,
   • udziela specjalistycznej konsultacji medycznej mającej na celu staranną ocenę stanu chorego i przygotowanie planu opieki,
   • zapewnia całodobową opiekę medyczną i świadczenia pielęgniarskie,
   • zapewnia leczenie bólu i innych objawów somatycznych,
   • prowadzi zabiegi rehabilitacyjne poprawiające komfort życia chorych,
   • zapewnia rozpoznane i ciągłe śledzenie stanu psychicznego chorych, zaspokajanie ich potrzeb emocjonalnych i socjalnych,
   • zapewnienia dostęp do pomocy duchowej,
   • gwarantuje rzetelne prowadzenie dokumentacji przebiegu i postępów choroby,
   • zapewnia wsparcie psychologiczne dla rodzin chorych, w czasie trwania choroby i osierocenia,
   • stwarza warunki umożliwiające choremu prowadzenie aż do zgonu życia dającego mu poczucie, iż nadal jest pełnoprawnym członkiem społeczeństwa,
   • wydaje rodzinom ciała zmarłych, wspiera rodziny bezpośrednio po zgonie chorego,
   • współpracuje z wolontariuszami niemedycznymi, nadzoruje i koordynuje ich pracę.
  2. Dział Farmacji Szpitalnej
   • wydaje produkty lecznicze i wyroby medyczne, określone w odrębnych przepisach;
   • ustala procedury wydawania produktów leczniczych lub wyrobów medycznych przez dział farmacji szpitalnej na oddział,
   • udziela informacji o produktach leczniczych i wyrobach medycznych,
   • organizuje zaopatrzenie NZOZ Licheń w produkty lecznicze i wyroby medyczne,
   • uczestniczy w monitorowaniu działań niepożądanych leków,
   • uczestniczy w racjonalizacji farmakoterapii,
   • współuczestniczy w prowadzeniu gospodarki produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi w NZOZ Licheń,
   • prowadzi ewidencję produktów leczniczych, ze szczególnym uwzględnieniem ewidencji i przechowywania środków odurzających.

§ 11

 1. Szczegółowe zadania komórek Hospicjum Stacjonarnego dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania podmiotu pod względem:
  1. DIAGNOSTYCZNO-LECZNICZYM:
   • Lekarz Naczelny
    • odpowiada za leczenie i pielęgnację pacjentów przez wykwalifikowany personel posiadający wymagane uprawnienia zawodowe,
    • świadczy bezpośrednio usługi medyczne w zakresie opieki stacjonarnej,
    • dokonuje kwalifikacji do leczenia stacjonarnego,
    • ustala postępowanie lecznicze, pielęgnacyjne oraz dietetyczne w stosunku do chorych objętych opieką,
    • prowadzi spotkania personelu medycznego służące omówienia przebiegu leczenia oraz ustalenia potrzeb pacjentów,
    • składa dyrektorowi propozycje w sprawach zakupu sprzętu medycznego, pielęgnacyjnego i pomocniczego
    • planuje czas pracy podległych mu lekarzy i nadzoruje pod względem merytorycznym pracę całego personelu medycznego,
    • prowadzi dokumentację medyczną oraz wydaje orzeczenia lekarskie, skierowania, opinie i zaświadczenia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
    • odpowiada za prawidłową realizację umów kontraktowych z NFZ,
   • Lekarz
    • świadczy bezpośrednio usługi medyczne w zakresie opieki stacjonarnej,
    • dokonuje kwalifikacji do leczenia stacjonarnego,
    • ustala postępowanie lecznicze, pielęgnacyjne oraz dietetyczne w stosunku do chorych objętych opieką,
    • prowadzi dokumentację medyczną oraz wydaje orzeczenia lekarskie, skierowania, opinie i zaświadczenia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
   • Psycholog
    • ocenia kondycję psychiczną pacjenta we współpracy z lekarzem, pielęgniarkami oraz pracownikiem socjalnym,
    • udziela wsparcia psychologicznego choremu i jego rodzinie w trakcie choroby i po osieroceniu,
    • przygotowuje chorego i jego rodzinę do spokojnej i godnej śmierci,
    • wspiera psychologicznie personel (wypalenie zawodowe).
  2. PIELĘGNACYJNYM:
   • Pielęgniarka Oddziałowa
    • odpowiada za poziom opieki pielęgniarskiej oraz stan sanitarno-higieniczny pomieszczeń oddziału,
    • organizuje pracę pielęgniarek, opiekunów, salowych i kuchenkowych,
    • sporządza i rozlicza harmonogram pracy podległego personelu,
    • zapewnienia wyposażenie oddziału w materiały, sprzęt medyczny i środki czystości oraz sprawuje nadzór nad ich wykorzystaniem,
    • planuje i prowadzi szkolenia wewnętrzne,
    • towarzyszy lekarzowi w trakcie obchodu i dba o wpisanie wszystkich zleceń lekarskich do dokumentacji i ich podpisanie przez lekarza ordynującego,
    • nadzoruje gospodarkę lekami, ich przechowywanie, zabezpieczenie oraz wydawanie, szczególnie w zakresie narkotyków i leków psychotropowych,
   • Pielęgniarki
    • wykonują czynności diagnostyczno-lecznicze zgodnie ze zleceniem lekarskim,
    • realizują opiekę pielęgniarską nad pacjentem,
    • prowadzą edukację zdrowotną chorego i jego rodziny w zakresie opieki nad pacjentem,
    • prowadzą dokumentację medyczną zgodnie z obowiązującymi przepisami,
    • współpracują z zespołem terapeutycznym w celu zapewnienia pacjentowi skutecznej opieki na wysokim poziomie,
   • Opiekunowie
    • wykonują zabiegi higieniczne u osób niesamodzielnych we współpracy z pielęgniarkami,
    • pomagają pacjentom w przyjmowaniu posiłków oraz w utrzymaniu higieny ciała,
    • zapewniają wygodę i właściwą pozycję chorym przez stosowanie udogodnień, zmianę pozycji w łóżku, spacerowanie, zabezpieczenie przed urazem,
    • towarzyszą chorym przez obecność i rozmowę lub modlitwę,
    • dokonują zakupów indywidualnych dla chorych,
   • Dietetyk
    • opracowuje jadłospis dla pacjentów z uwzględnieniem jakości, gramatury i kaloryczności, zgodnie z zaleceniami lekarza,
    • zamawia posiłki według potrzebnej ilości i rodzajów diet,
    • uświadamia rodziny pacjentów w zakresie żywienia w różnych stanach,
   •  Salowe
    • wspomagają pielęgniarki i opiekunów w zapewnieniu pacjentom skutecznej opieki poprzez pomoc pacjentom w codziennych czynnościach,
    • odpowiadają za utrzymanie czystości w pokojach chorych i innych pomieszczeniach Hospicjum.
  3. REHABILITACYJNYM
   • Fizjoterapeuta/ Rehabilitant
    • ocenia stan wydolności fizycznej i stopień sprawności pacjentów w celu ustalenia sposobu postępowania rehabilitacyjnego,
    • zapobiega negatywnym skutkom zdrowotnym wynikającym z długotrwałego unieruchomienia pacjenta,
    • wykonuje zabiegi zlecone przez lekarza i potwierdza ich wykonanie w dokumentacji pacjenta,
  4. ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZYM
   • Sekretarka medyczna
    • odpowiada za dokumentację ruchu chorych oraz prowadzenie statystyki medycznej,
    • we współpracy z Lekarzem Naczelnym prowadzi obsługę spraw związanych z realizacją kontraktu i współpracą z NFZ,
    • nadzoruje i wydaje dokumentację medyczną osobom i instytucjom do tego uprawnionym,
   • Pracownik Socjalny
    • odpowiada za administrację w obrębie pacjenta, prowadzenie depozytu i dokumentacji poza medycznej związanej z pobytem chorego w Hospicjum,
    • zapoznaje chorego i jego rodzinę lub opiekunów z ich prawami,
    • poszukuje krewnych i prawnych opiekunów chorych, utrzymuje z nimi kontakt,
    • zapewnia wsparcie dla rodzin w trakcie choroby i po śmierci osoby bliskiej,
    • nadzoruje poprawność wydawania kart statystycznych osobom upoważnionym do sprawienia pochówku,
    • tworzy warunki alternatywnego życia społecznego pacjentów w warunkach Hospicjum poprzez organizowanie ich codziennych zajęć,
   • Kuchenkowa
    • dba o terminowe i należyte rozdysponowanie i podanie codziennych posiłków pacjentów,
    • transport cateringu z baru „Betania”
    • dba o należyty stan naczyń oraz czystość kuchni i windy do transportu żywności
    • służy w razie potrzeby pomocą w karmieniu pacjentów
   • Portierzy
    • udzielają ogólnych informacji interesantom,
    • prowadzą książkę odwiedzających oraz księgę meldunkową dla rodzin pacjentów korzystających z noclegu,
    • obsługują szatnię,
    • monitorują obiekt przy pomocy kamer i poprzez osobisty obchód,
    • dbają o bezpieczeństwo i porządek na parkingu,
    • obsługują szlaban,
    • wydają klucze pracownikom,
    • w przypadku awarii, pożaru, włamania itp. alarmują odpowiednie służby.
 2. Poza wymienionymi komórkami w NZOZ Licheń opiekę nad chorymi sprawują także:
  • Kapelan
   • sprawuje opiekę duchową nad pacjentami i ich rodzinami,
   • udziela sakramentów, wspiera emocjonalnie chorych i ich rodziny,
   • sprawuje opiekę duchową nad pracownikami i wolontariuszami,
   • opieka duchowa sprawowana jest na życzenie tych osób
  • Wolontariusze
   • towarzyszą chorym przez rozmowę, wspólne oglądanie telewizji, czytanie książek,
   • pomagają w czynnościach pielęgnacyjnych,
   • pomagają w karmieniu chorych,
   • pomagają chorym w chodzeniu, poruszaniu się na łóżku i wózku,
   • wspierają chorych modlitwą,
   • biorą udział w publicznych zbiórkach dobrowolnych datków na działalność hospicjum,
   • pomagają w organizowaniu imprez artystycznych, świąt hospicyjnych, koncertów charytatywnych.

§ 12

 1. Organizacja i zadania komórek organizacyjnych Ośrodka Wsparcia Płodności „NaProTechnologia”:
  • Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • lekarze Ośrodka świadczą bezpośrednio usługi medyczne w zakresie diagnostyki ambulatoryjnej i terapii ginekologiczno-położniczej, w tymi leczenia niepłodności,
   • lekarze Ośrodka dążą do przywrócenia zdrowia prokreacyjnego par małżeńskich zgodnie z najnowszą wiedzą medyczną, szukając przyczyn niepłodności i dążąc do ich przezwyciężenia,
   • lekarze Ośrodka nie proponują, ani nie kierują na zabiegi sztucznego zapłodnienia wewnątrzustrojowego i pozaustrojowego,
   • zgodnie z przyjętymi standardami etycznymi, lekarze zatrudnieni w Ośrodku nie przepisują środków antykoncepcyjnych ani wczesnoporonnych oraz nie proponują zabójstwa nienarodzonego dziecka niezależnie od okoliczności,
   • wyszkoleni w zakresie opieki naprotechnologicznej lekarze prowadzą diagnostykę i terapię w zakresie zdrowia prokreacyjnego zgodnie z wypracowanymi i zatwierdzonymi procedurami NaProTechnology®, pozostając w ścisłej współpracy z instruktorami Modelu Creighton,
   • zgodnie z przyjętym kodeksem etycznym, w zakresie wspomagania poczęcia pomoc oferowana jest wyłącznie parom małżeńskim,
   • Instruktorzy Modelu Creighton (CrMS) prowadzą naukę systemu obserwacji płodności zgodnie z wypracowanymi standardami postępowania oraz otaczają pary zainteresowane doradztwem wsparciem podczas nauki oraz diagnostyki i terapii naprotechnologicznej,
   • instruktorzy CrMS kierują zainteresowane leczeniem pary do lekarzy posiadających certyfikaty potwierdzające ich kompetencje w zakresie NaProTechnology®,
   • instruktorzy CrMS współpracują z lekarzami Ośrodka w zakresie interpretacji kart obserwacji.
  • Pracownia USG
   • zatrudnieni w Ośrodku lekarze wykonują badania USG samodzielnie.
 2. Ośrodek w ramach ambulatoryjnego leczenia specjalistycznego oferuje:
  • konsultacje ginekologiczne, wywiad lekarski i porady specjalistyczne,
  • diagnostykę i leczenie w zakresie schorzeń ginekologiczno-położniczych,
  • badanie fizykalne, cytologiczne, badania stopnia czystości pochwy,
  • diagnostykę USG macicy, przydatków, tarczycy i piersi,
  • opiekę nad kobietą ciężarną, kontrolę przebiegu ciąży, rozwoju dziecka,
  • zlecanie badań laboratoryjnych oraz konsultacji specjalistycznych,
  • profilaktykę i promocję zdrowia.
 3. Zespół Ośrodka tworzą lekarze i instruktorzy.
 4. Lekarze Ośrodka prowadzą dokumentację medyczną oraz wydają orzeczenia lekarskie, skierowania, recepty, opinie i zaświadczenia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 5. Instruktorzy prowadzą naukę obserwacji i zapisu cyklu płodności według Modelu Creighton.

§ 13

 1. Organizacja i zadania pionu administracyjnego podmiotu leczniczego Fundacja Spem Donare:
  • Pełnomocnik ds. Administracji i Wolontariatu
   • sprawuje nadzór administracyjny nad działalnością Fundacji,
   • prowadzi dokumentację administracyjną Fundacji,
   • sporządza wymagane przepisami prawa sprawozdania Fundacji,
   • uzyskuje niezbędne decyzje, pozwolenia administracyjne oraz polisy ubezpieczeniowe wymagane dla prowadzenia działalności Fundacji,
   • prowadzi dokumentację inwentarzową,
   • opiniuje merytorycznie umowy i kontrakty dotyczące w szczególności zaopatrzenia w niezbędne artykuły i podejmuje inne działania w zakresie niezbędnych remontów lub inwestycji,
   • sprawuje nadzór nad prawidłową archiwizacją dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej hospicjum,
   • analizuje potrzeby oddziału w zakresie obszaru działań wolontariatu i pozyskuje wolontariuszy,
   • organizuje szkolenia dla wolontariuszy i wprowadza ich w środowisko hospicjum,
   • monitoruje pracę wolontariuszy organizowanie cyklicznych spotkań dla wolontariuszy,
   • zastępuje Dyrektora Fundacji podczas jego nieobecności,
  • Pełnomocnik ds. Kadr i Płac
   • przygotowuje umowy o pracę, prowadzi akta osobowe pracowników,
   • kieruje pracowników na badania lekarskie wstępne i okresowe,
   • prowadzi ewidencję szkoleń, kursów i uprawnień zawodowych pracowników,
   • prowadzi ewidencję czasu pracy,
   • udziela pracownikom informacji z zakresu prawa pracy, obowiązków i uprawnień pracodawcy i pracownika,
   • monitoruje prace z zakresu BHP i p.poż.,
   • sporządza listy płac,
  • Sekretariat Fundacji:,
   • odpowiada za obsługę kancelaryjną Fundacji SPEM DONARE,
   • kieruje interesantów bezpośrednio do właściwej komórki organizacyjnej,
  • Kierowca
   • dokonuje doraźnych zakupów,
   • transportuje próbki do laboratorium,
   • transportuje pacjentów do domu i innych placówek opieki zdrowotnej,
   • transportuje pracowników w ramach wyjazdów służbowych.
 2. Zakres zadań dla poszczególnych stanowisk pracy w zakładach leczniczych określają zakresy obowiązków pracowników.
 3. Dyrektor Fundacji może określić w drodze zarządzeń szczegółowe zasady, standardy postępowania i procedury wykonywane w poszczególnych komórkach organizacyjnych w celu zapewnienia właściwego poziomu i jakości świadczeń zdrowotnych.
 4. Współdziałanie pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi powinno odbywać w sposób, który zapewni sprawność jego funkcjonowania oraz kompleksowość, dostępność i należytą jakość udzielanych świadczeń.
 5. Pracownicy oraz osoby zatrudnione w zakładach leczniczych na podstawie umów cywilnoprawnych zachowują w tajemnicy wszystkie informacje dotyczące stanu zdrowia pacjentów, które poznają w trakcie wykonywania pracy.

 

VIII. Warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą

§ 14

 1. Fundacja współdziała z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie prawidłowości diagnostyki, leczenia pacjentów i ciągłości postępowania, w szczególności poprzez kierowanie do innych placówek w celu konsultacji specjalistycznych, zlecanie badań laboratoryjnych niewykonywanych w Fundacji, kierowanie na zabiegi specjalistyczne, o ile nie ma możliwości ich wykonania we własnym zakresie.
 2. Fundacja może udzielać zamówienia na świadczenia zdrowotne w celu wykonywania swoich zadań, określonych w Statucie innemu podmiotowi wykonującymi działalność leczniczą, osobie wykonującej zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki, grupowej praktyce lekarskiej i grupowej praktyce pielęgniarek, osobie legitymującej się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny. Szczegółowe zasady zamówień na świadczenia zdrowotne określają przepisy odrębne oraz obowiązująca umowa pomiędzy Fundacją a przyjmującym zamówienie.
 3. Szczegółowe zasady współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, w zakresie określonym w pkt 1, określają przepisy prawa oraz postanowienia umów zawartych pomiędzy tymi podmiotami a Fundacją.

 

IX. Dokumentacja medyczna

§ 15

 1. Podmiot leczniczy, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, prowadzą, przechowują i udostępniają dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych.
 2. Podmiot leczniczy udostępnia dokumentację medyczną następującym podmiotom i organom:
  • pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu bądź osobie upoważnionej przez pacjenta,
  • po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia.
   Dokumentację medyczną podmiot leczniczy udostępnia również:
  • podmiotom, o których mowa w art.119 ust.1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia,
  • ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem,
  • uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek,
  • organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem,
  • podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów,
  • zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta,
  • lekarzowi, pielęgniarce lub położnej, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do jej przeprowadzenia,
  • wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art.67e ust.1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2017 poz. 1318), w zakresie prowadzonego postępowania,
  • spadkobiercom w zakresie prowadzonego postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2017 poz. 1318),
  • osobom wykonującym czynności kontrolne na podstawie art. 39 ust.1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. 2017, poz.1845),w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia.
 3. Udostępnianie dokumentacji następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych.
 4. Podmiot leczniczy udostępnia dokumentację medyczną wyłącznie podmiotom uprawnionym, o których mowa w ust. 2, w następujący sposób:
  • do wglądu w siedzibie zakładów leczniczych,
  • poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii,
  • poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeśli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.
 5. Udostępnianie dokumentacji medycznej poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii następuje nieodpłatnie.

 

X. Organizacja procesu udzielania odpłatnych świadczeń zdrowotnych oraz wysokość opłat

§ 16

 1. Fundacja udziela odpłatnych świadczeń zdrowotnych wyłącznie w zakresie ambulatoryjnego leczenia specjalistycznego w Ośrodku Wsparcia Płodności „NaProTechnologia”.
 2. Za udzielone świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych (świadczenia zdrowotne odpłatne) pacjenci wnoszą opłaty zgodnie z ustalonym cennikiem opłat. Wysokość opłat określa Załącznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego.
 3. Udzielanie świadczeń zdrowotnych odpłatnych organizowane jest w sposób zapewniający poszanowanie zasady sprawiedliwego, równego, nie dyskryminującego i przejrzystego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz zgodnie z kryteriami medycznymi.
 4. Świadczenia zdrowotne odpłatne udzielane są w terminie uzgodnionym z pacjentem, według ustalanej kolejności w dniach i godzinach ich udzielania.
 5. Fundacja nie może odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego osobie, która potrzebuje natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia i uzależniać jego udzielenia od uprzedniego uiszczenia opłaty.

 

XI. Opłata za przechowywanie zwłok

§17

Osoby lub instytucje uprawnione do sprawienia pochówku pacjentów zmarłych w NZOZ Licheń ponoszą opłatę w wysokości 80 zł brutto za dobę za przechowywanie zwłok w chłodni w Kramsku przy ul. Kościelnej 4 przez okres dłuższy niż 72 godziny.

 

XII. Sposób kierowania jednostkami i komórkami organizacyjnymi

§ 18

 1. Kierownikiem podmiotu leczniczego Fundacja SPEM DONARE jest Zarząd Fundacji.
 2. Powołany przez Zarząd Fundacji Dyrektor Fundacji jest kierownikiem zakładu leczniczego Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Licheń oraz zakładu leczniczego Ośrodek Wsparcia Płodności „NaProTechnologia” w znaczeniu art.2 ust.2 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej i reprezentuje na zewnątrz oba zakłady.
 3. W celu realizacji zadań Dyrektor Fundacji wydaje akty wewnętrzne, a w szczególności zarządzenia i instrukcje.
 4. Do zadań Dyrektora Fundacji należy w szczególności:
  • sprawowanie nadzoru nad działalnością podległych jednostek,
  • organizowanie pracy jednostek,
  • podejmowanie decyzji w sprawach pracowniczych, w tym należyty dobór kadry,
  • przygotowanie budżetu Fundacji i nadzór nad jego realizacją,
  • opracowanie regulaminów, zarządzeń związanych z funkcjonowaniem Fundacji,
  • czuwanie nad przestrzeganiem zgodności z obowiązującymi przepisami praw,
  • inne zadania zlecone przez Zarząd Fundacji SPEM DONARE.

§ 19

 1. Dyrektor Fundacji kieruje zakładem leczniczym NZOZ Licheń przy pomocy Lekarza Naczelnego oraz Pełnomocnika ds.Administracji i Wolontariatu.
 2. Pracą Hospicjum Stacjonarnego NZOZ Licheń kieruje Lekarz Naczelny, który podejmuje decyzje dotyczące odpowiedniego udzielania świadczeń zdrowotnych i właściwego leczenia chorych oraz ponosi za nie odpowiedzialność.
 3. W przypadku nieobecności Lekarza Naczelnego, jego zadania realizuje wyznaczony przez niego lekarz dyżurny.
 4. Pełnomocnik ds.Administracji i Wolontariatu pełni nadzór nad administracyjno-finansowym aspektem działalności NZOZ Licheń w celu zapewnienia warunków do jego poprawnego funkcjonowania.

§ 20

 1. Dyrektor Fundacji kieruje zakładem leczniczym Ośrodek Wsparcia Płodności „NaProTechnologia” przy pomocy Pełnomocnika ds.Administracji i Wolontariatu.
 2. Dyrektor Fundacji sprawuje nadzór nad Ośrodkiem ustalając warunki udzielania świadczeń zdrowotnych przez Ośrodek. Ponadto Dyrektor:
  • koordynuje współpracę Ośrodka z innymi podmiotami w ramach Fundacji oraz reprezentuje Ośrodek na zewnątrz,
  • koordynuje współpracę Ośrodka z FertilityCare™ Centers of Poland oraz ośrodkami naprotechnologicznymi w Polsce i na świecie,
  • organizuje bieżącą pracę ośrodka, koordynuje dyżury lekarzy i instruktorów,
  • odpowiada za utrzymanie standardów etycznych Ośrodka.
 3. Pełnomocnik ds.Administracji i Wolontariatu pełni nadzór nad administracyjno-finansowym aspektem działalności Ośrodka w celu zapewnienia warunków do jego poprawnego funkcjonowania.
 4. Decyzje dotyczące odpowiedniego udzielania świadczeń zdrowotnych i właściwego leczenia chorych podejmują lekarze zatrudnieni w Ośrodku i ponoszą za nie odpowiedzialność.

 

XIII. Przepisy końcowe

§ 21

 1. Postanowienia Regulaminu obowiązują wszystkich pracowników NZOZ Licheń i Ośrodka, a także osoby wykonujące świadczenia zdrowotne na ich rzecz na podstawie umów cywilnoprawnych, pacjentów, osoby odwiedzające i wolontariuszy.
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają praw pacjenta określonych i wynikających z przepisów ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2017r., poz.1318).
 3. Ochrona praw pacjenta sprawowana jest przez Rzecznika Praw Pacjenta.
 4. Pacjenci informowani są o swych prawach poprzez wywieszenie na tablicach informacyjnych obu zakładów leczniczych Karty Praw Pacjenta oraz wskazanie danych osobowych Rzecznika Praw Pacjenta wraz z podaniem adresu do korespondencji i numeru telefonu.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia.
 6. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Schemat organizacyjny podmiotu leczniczego Fundacja SPEM DONARE

Załącznik nr 2 - Cennik opłat Ośrodka Wsparcia Płodności „NaProTechnologia”

Hospicjum stacjonarne

Sekretariat Hospicjum
Tel. (48) 63 270 86 00
Fax: (48) 63 270 86 05
E-mail: hospicjum@lichen.pl
Pon.-pt., godz. 7.00-15.00

Sekretariat medyczny
Tel. (48) 63 270 86 16

Pielęgniarka oddziałowa
Tel. (48) 63 270 86 08

Koordynator Wolontariatu
Tel. (48) 665 600 529
E-mail: hospicjum.wolontariat@lichen.pl

Ośrodek Wsparcia Płodności „NaProTechnologia”

Rejestracja:
Tel. (48) 609 528 116
E-mail: napro@lichen.pl
Pon.-pt., godz. 8.00-15.00

Centrum Pomocy Rodzinie
i Osobom Uzależnionym

Tel. (48) 63 270 81 32
Tel. (48) 725 573 753
E-mail: pomoc@lichen.pl

 

 

logo opp

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.